Οι σκοποί του ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ πραγματοποιούνται με εθελοντική προσφορά έργου στις ακόλουθες ομάδες υπηρεσίας :

1. Γραμματεία
2. Ταμείο
3. Δημόσιες σχέσεις : ΜΜΕ και επαφές με παρεμφερείς οργανώσεις και φορείς
4. Έρευνα – εκπαίδευση (Αφυπνιστικό Πανεπιστήμιο, Φιλοσοφικό Καφενείο, Αφυπνιστική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Αφυπνιστικό Web Ράδιο και Web TV.Site, Blogs, Forum κλπ.)
5. Πολιτιστικές / αφυπνιστικές εκδηλώσεις (Αφυπνιστικό Θέατρο, μουσική, εικαστικά , βίντεο Αρτ, Φιλοσοφικοί Περίπατοι και εκδρομές κλπ.)
6. Ακτιβιστικές Δράσεις

* Μέχρι την πλήρη στελέχωση των Ομάδων τα ίδια μέλη εκπληρώνουν περισσότερες από μία αρμοδιότητες.